Board logo

標題: 金城武護花傷手 舒淇茄輪補償 [打印本頁]

作者: derricktao    時間: 2006-11-24 21:53     標題: 金城武護花傷手 舒淇茄輪補償

舒 淇 於 電 影 《 傷 城 》 中 認 真 威 盡 , 獲 兩 型 男 梁 朝 偉 及 金 城 武 奮 身 護 花 , 不 過 金城 武 卻 被 煙 灰 缸 擊 中 右 手 , 痛 到 入 心 ! 雖 然 拍 打 戲 辛 苦 , 但 金 城 武 亦 有 「 甜 頭 」 補償 , 在 片 中 會 跟 舒 淇 激 吻 , 一 親 香 澤 !

在 戲 中 飾 演 啤 酒 妹 的 舒 淇 , 因 在 酒 吧 被 酒 客 為 難 , 金 城 武 與 梁 朝 偉 遂 奮 勇 護 花 , 拍 攝 前 , 眾 人 練 習 飛 、 擲 啤 酒 墊 與 花 生 等 , 梁 朝 偉 與 金 城 武 還 盡 顯 調 皮 一 面 , 練 得 最 落 力 , 要 導 演 劉 偉 強 制 止 才 收 手 , 實 行 寓 工 作 於 娛 樂 。

投 訴 無 門
到 正 式 拍 攝 時 , 金 城 武 與 偉 仔 力 敵 眾 爛 仔 互 擲 之 際 , 金 城武 不 慎 右 手 中 招 , 被 煙 灰 缸 擊 中 , 雖 然 痛 到 入 心 但 表 面 卻 無 傷 痕 , 令 他 大 感 不 值 ,笑 謂 : 「 真 的 投 訴 無 門 呀 , 導 演 還 說 完 全 看 不 到 手 有 傷 痕 , 叫 我 不 要 偽 裝 , 快 快 拍 攝 , 好 可 憐 ! 」

雖 然 金 城 武 「 啞 子 食 黃 連 」 , 未 能 得 到 導 演 憐 惜 , 但 在 《 傷 》 片 中 , 亦 有 一 些 「 甜頭 」 戲 , 便 是 跟 靚 女 舒 淇 激 吻 , 雖 然 現 場 有 數 十 名 工 作 人 員 圍 觀 , 但 兩 人 依 然 沒 有怯 場 , 一 take 搞 掂 。

談 到 拍 戲 趣 事 , 舒 淇 原 來 曾 被 一 句 廣 東 話 對 白 「 人 生 有 個 真 正 朋 友 , 的 確 好 極 」 考起 , 雖 然 已 不 停 苦 練 , 但 依 然 未 達 導 演 要 求 , 幸 好 最 後 經 過 多 番 練 習 , 終 能 過 關 。


作者: miranda    時間: 2006-11-27 20:13

舒淇真的賺到了!!
作者: 貝諾亞    時間: 2006-11-27 20:56


aniki人家也想要....~~~~
歡迎光臨 金城武.NET 討論區 (http://www.takeshikaneshiro.net/forum/) Powered by Discuz! 5.0.0